Privacybeleid Stichting Godly Play

Mei 2018

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Godly Play Nederland (hierna: de Stichting) verwerkt van haar deelnemers, donateurs of andere geïnteresseerden.

Indien je betrokken bent bij de Stichting, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

  1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Godly Play Nederland
            Kamer van Koophandel: KVK 70533423
            Prinses Christinastraat 1
            3615AE Westbroek

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@godlyplay.nl.

2. Welke gegevens verwerkt de Stichting en voor welk doel

2.1   In het kader van jouw deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam

b) adresgegevens (optioneel)

d) telefoonnummer (optioneel)

e) geboortedatum (optioneel)

f) geboorteplaats (optioneel)

g) e-mailadres

h) regio

2.2  De Stichting verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

  1. de Stichting gebruikt je naam, (evt. adres, telefoonnummer) en e-mailadres voor contact over bijeenkomsten, trainingen, nascholing, enquête (zie punt 2.4) en andere diensten.
  2. de Stichting gebruikt je naam en e-mailadres om je regelmatig haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Godly Play toe te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
  3. de Stichting verstrekt je naam, (evt. adres, telefoonnummer) en e-mailadres als dat nodig is aan trainers en/of Gildeleden van de Stichting in verband met de organisatie van bijeenkomsten, b.v. regiokringen, tenzij je aangeeft dit niet te willen.

2.3  De Stichting gebruikt jouw gegevens als die nodig zijn voor de financiële administratie, bij b.v. donatie of aanschaf via de webwinkel.

2.4  De Stichting kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op samengevoegd, bewerkt en anoniem gemaakt niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De samengevoegde, bewerkte en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

2.5  De Stichting geeft geen persoonsgegevens aan derden buiten de Stichting.

3. Bewaartermijnen

3.1     De Stichting verwerkt en bewaart je persoonsgegevens zolang je betrokken bent bij Godly Play. Als je aangegeven hebt dat dit niet meer zo is, worden je gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de Stichting de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1       De Stichting neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via   info@godlyplay.nl.

4.2     Voor de verwerking (opslag, webhosting) van de persoonsgegevens maakt de Stichting gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de Stichting. Met de bewerkers heeft de Stichting een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de administratie van de Stichting (info@godlyplay.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Stichting zal je verzoek steeds direct in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de Stichting je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie (info@godlyplay.nl). De Stichting zal het bezwaar direct, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de Stichting je hiervan op de hoogte brengen.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Stichting je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (info@godlyplay.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (info@godlyplay.nl).

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Lees meer:

Als je nog meer informatie wilt, kun je klikken op onderstaande links, en natuurlijk ook altijd een e-mail sturen naar: info@godlyplay.nl.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.